skodje_logo_whitespace.PNG


Heimesida til Skodje sogelag: https://www.sogelag.com

Leiar: Kjell Sindre Tysse, tlf. 958 67 805, epost: kjel-sin@online.no
Org.nr: 988876038     www.orskog.historielag.org

Ørskog historielag vart skipa i 1985.

Laget har som formål å ta vare på kunnskapen om fortida til dei bygdene som ligg i Ørskog.                                                        

Vidare vil laget arbeide for at folk kan få del i denne kunnskapen. Dette kan gjerast ved m.a.:  

  • å samle inn folkeminne og anna tradisjonstilfang
  • å spreie desse opplysningane ved å gje ut bøker og tidsskrift, eller halde kurs og foredrag.                                                                                                                                           
  • Kveldseter og andre samlingar.
  • Årbok kvart år.
  • Ta vare på og nytte Paktarhuset og smia på Prestegarden. Eigar ØH.
  • Nytte Paktarhuset til m.a. lokalemuseumsgjenstadar, arkiv m.m. 
  • Vedlikehald av Den Trondhjemske Postvei gjennom Ørskog.
  • Ta vare på å registrere eldre bilete.
  • Halde ved like og event. nytte – malmbanetraseen frå Liafjellet, kraftstasjon i Ørskogelva, kvernhus i Wensellelva.

Leiar: Ragnar Bakken 

1/18/2022