• Fra en saadan Egn, der ligger udenfor den almindelige Reiseroute, er disse Tegninger fra Søndmør, og fra saadanne Egne vil jeg – om denne Samling vinder Bifald og Afsætning – med Tiden udgive flere Tegninger.
  • Fogderiet Søndmør, med Kjøbstaden Aalesund, ligger ud til Havet, hvorfra mange og dybe Fjorde trænge sig langt ind i Landet, hvis Fjelde, der hist og her i Fogderiet naa indtil 5000 Fods Høide, paa de fleste Steder falde meget brat af imod Fjordene.
  • Det er til disse Fjorde Tegningerne føre hen. Kommende fra Aalesund og følgende Storfjorden imod Øst, see vi Søkelvfjorden, der fra Storfjorden gaar mod Syd, og, idet vi følge Storfjorden længer frem, først imod Øst ogsaa, brat dreiende, imod Syd, komme vi til de to Sidegrene, den sender mod Øst, Nordalsfjorden og den sydligere liggende Geirangerfjord. I Geirangerfjord, den bratteste og vildeste af Søndmørs Fjorde, see vi Knivsflaafossen; lige overfor Nordalsfjorden, paa Storfjordens Vestside, see vi Kirkestedet Strand, og inde i Nordalsfjorden see vi Nordalskirken, Dale og en Udsigt over den inderste Bugt af Nordalsfjorden.
  • Tegningerne ledsages ikke af statistiske eller lignende Oplysninger, hvad der ikke vilde staa i Forhold til Hensigten med dette lille Værk, der ene er at udbrede Kjendskab til Søndmørs maleriske Skjønhed." 

Dei seks teikningane:

SL 1 SØKELVFJORDEN_jpg.jpg

Søkelvfjord.   Tegning Sophus Larpent


SL 2 KNIVSFLAAFOS.jpg

  Knivsflaafoss.   Tegning Sophus Larpent

SL 3 STRAND_jpg.jpg

Strand.   Tegning Sophus Larpent


SL 4 Nordalskirken__png.jpg

Nordalskirken (og dampskipet Søndmør).   Tegning Sophus Larpent


SL 5 DALE.jpg

Dale.   Tegning Sophus Larpent


SL 6 NORDALSFJORDEN.jpg

Nordalsfjorden.   Tegning Sophus Larpent


Sophus Larpent (1838 - 1911) var fødd i København. Faren var fransk og mora norsk, og i slutten av 1860-åra busette han seg i Norge. Han var særleg oppteken av teikning og skulptur. Han brukt tid og økonomi på støtte til unge bilethoggarar, der den mest kjente var Gustav Vigeland. Han meinte at teikning og skulptur var dei grunnleggande kunstnarlege uttrykksformene. Han var dessutan ein svært produktiv skribent og oppteken av norsk natur og det å få folk sine auge opp for "Norges Naturskjønhed".


26.04.2020


4/26/2020