Framlegg til dagsorden:

Godkjenning av innkalling  og saksliste

Sak  1:           Val av ordstyrar

Sak  2:           Val av to personar til å underskrive protokollen

Sak  3:           Val av referent

Sak  4:           Årsmelding 2022

Sak  5:           Årsrekneskap 2022

Sak  6:           Årsplan 2023

Sak  7:           Kontingent 2023

Sak  8:           Budsjett 2023

Sak 9              Val

  • Styreleiar og dei styremedlemmene som er på val.
  • Revisor
  • Valnemnd

Medlemane får tilsendt sakspapira.

3/16/2023